• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia/studia podyplomowe/do szkoły doktorskiej, a w przypadku przyjęcia na studia/studia podyplomowe/do szkoły doktorskiej w celu realizacji toku studiów/kształcenia na studiach podyplomowych/w szkole doktorskiej - podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie m. in. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z późn. zm.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku zakwalifikowania na studia/studia podyplomowe/do szkoły doktorskiej w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji toku studiów/kształcenia na studiach podyplomowych/w szkole doktorskiej.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (administratorom), jak także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia, realizację celów określonych w punkcie 3.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przypadku:
  • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia/studia podyplomowe/do szkoły doktorskiej, przez okres 3 lat od zakończenia procesu związanego z rekrutacją;
  • przyjęcia na studia/studia podyplomowe/do szkoły doktorskiej, przez okres zgodny z tokiem realizacji studiów/okresem kształcenia na studiach podyplomowych/w szkole doktorskiej, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
  oraz przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.