Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria Chemiczna

Szczegóły
Kod 6601-DSP-IH
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska nr 1
Dziedzina/dyscyplina naukowa Inżynieria chemiczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Kształcenie Doktorantów
Języki wykładowe polski
Czas trwania 8 semestrów
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty na potrzeby rekrutacji do Szkół Doktorskich
Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021
Tura 1 (01.08.2020 00:00 – 31.08.2020 23:59)

Tematyka badawcza dla Szkoły Doktorskiej nr 1 w ramach dyscypliny inżynieria chemiczna jest oferowana u promotorów pracujących na trzech wydziałach PW: Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP PW), Wydziale Chemicznym (WCh PW) oraz Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (WBMP PW).

WIChiP PW oferuje badania w zakresie nowoczesnych metod rozdzielania (m.in. filtracyjnych i membranowych) mieszanin i układów mikro- i nanodyspersyjnych w procesach technologicznych oraz ochronie środowiska i zdrowia. Prowadzone są również doktoraty w obszarze nanotechnologii, koncentrujące się głównie na metodach wytwarzania cząstek funkcjonalnych (np. nanokatalizatorów oraz nanostruktur o zastosowaniu w medycynie).
W zakresie biotechnologii i bioinżynierii rozwijane są prace nad wysokoefektywnymi systemami hodowli mikrobiologicznych, innowacyjnymi nośnikami leków oraz analizą przepływów płynów biologicznych w organizmie. W klasycznej inżynierii chemicznej prowadzone są doktoraty dotyczące inżynierii reaktorów chemicznych, mechaniki płynów i bezpieczeństwa procesowego. Badaniom doświadczalnym często towarzyszy modelowanie matematyczne pozwalające na precyzyjny opis ilościowy ww. zagadnień.

Na WCh PW oferowane są badania dotyczące otrzymywania i charakterystyki polimerów funkcjonalnych (m.in. biozgodnych, biodegradowalnych, kompozytowych), otrzymywania i oceny katalizatorów do ważnych procesów przemysłowych (np. synteza NH3, konwersja czy metanizacja COx, hydroodsiarczanie, utlenianie NH3, selektywne uwodornienie), plazmowych i plazmowo-katalitycznych procesów przetwarzania substratów i modyfikowania powierzchni stałych, otrzymywania materiałów ceramicznych szczególnego zastosowania oraz kompozytów ceramika‑metal i ceramika‑grafen, a także syntezy materiałów wysokoenergetycznych i składników do paliw rakietowych.

WBMP PW oferuje badania nad procesami związanymi z technologią przerobu ropy naftowej (m.in. badania wysokodyspersyjnych naftowych układów heterofazowych,  katalizatorów przerobu ropy, dodatków uszlachetniających do paliw i środków smarowych, optymalizacja procesów rafineryjnych) oraz z ważnymi gospodarczo produktami przemysłu przetwórczego (poliolefiny oraz kompozycje bitumiczno-polimerowe, adsorbenty węglowe z kompozycji pakowo-polimerowych z wykorzystaniem odpadów tworzyw sztucznych, spoiwa cementowe), a także w zakresie zastosowań cieczy jonowych jako selektywnych rozpuszczalników
w procesach ekstrakcji.


ocena = 0,3 * D + 0,2 * L + 0,5 * R

gdzie: D, L, R – liczby punktów w skali 1-10 (z dokładnością do 1) w kategoriach D – wynik studiów, L – list motywacyjny i osiągnięcia, R – rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku gdy R < 5, ocena = 0. W kategorii D punkty zostaną przyznane w zależności od wyniku studiów : celujący (wyróżniający) – 10 pkt., bardzo dobry– 7 pkt., ponad dobry – 5 pkt., dobry – 3 pkt, dość dobry – 1 pkt., dostateczny – 0 pkt.