Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska nr 1

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 1 na Politechnice Warszawskiej realizowany jest w czterech dyscyplinach naukowych:

 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne.

Tematyka badawcza dla Szkoły Doktorskiej nr 1 w ramach dyscypliny inżynieria chemiczna jest oferowana u promotorów pracujących na trzech wydziałach PW: Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP PW), Wydziale Chemicznym (WCh PW) oraz Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (WBMP PW). 

WIChiP PW oferuje badania w zakresie nowoczesnych metod rozdzielania (m.in. filtracyjnych i membranowych) mieszanin i układów mikro- i nanodyspersyjnych w procesach technologicznych oraz ochronie środowiska i zdrowia. Prowadzone są również doktoraty w obszarze nanotechnologii, koncentrujące się głównie na metodach wytwarzania cząstek funkcjonalnych (np. nanokatalizatorów oraz nanostruktur o zastosowaniu w medycynie).
W zakresie biotechnologii i bioinżynierii rozwijane są prace nad wysokoefektywnymi systemami hodowli mikrobiologicznych, innowacyjnymi nośnikami leków oraz analizą przepływów płynów biologicznych w organizmie. W klasycznej inżynierii chemicznej prowadzone są doktoraty dotyczące inżynierii reaktorów chemicznych, mechaniki płynów i bezpieczeństwa procesowego. Badaniom doświadczalnym często towarzyszy modelowanie matematyczne pozwalające na precyzyjny opis ilościowy ww. zagadnień.

Na WCh PW oferowane są badania dotyczące otrzymywania i charakterystyki polimerów funkcjonalnych (m.in. biozgodnych, biodegradowalnych, kompozytowych), otrzymywania i oceny katalizatorów do ważnych procesów przemysłowych (np. synteza NH3, konwersja czy metanizacja COx, hydroodsiarczanie, utlenianie NH3, selektywne uwodornienie), plazmowych i plazmowo-katalitycznych procesów przetwarzania substratów i modyfikowania powierzchni stałych, otrzymywania materiałów ceramicznych szczególnego zastosowania oraz kompozytów ceramika‑metal i ceramika‑grafen, a także syntezy materiałów wysokoenergetycznych i składników do paliw rakietowych.

WBMP PW oferuje badania nad procesami związanymi z technologią przerobu ropy naftowej (m.in. badania wysokodyspersyjnych naftowych układów heterofazowych,  katalizatorów przerobu ropy, dodatków uszlachetniających do paliw i środków smarowych, optymalizacja procesów rafineryjnych) oraz z ważnymi gospodarczo produktami przemysłu przetwórczego (poliolefiny oraz kompozycje bitumiczno-polimerowe, adsorbenty węglowe z kompozycji pakowo-polimerowych z wykorzystaniem odpadów tworzyw sztucznych, spoiwa cementowe), a także w zakresie zastosowań cieczy jonowych jako selektywnych rozpuszczalników
w procesach ekstrakcji.

Oferta naukowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej obejmuje szeroko pojęte materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. Realizowane w ramach dyscypliny inżynieria materiałowa tematy prac doktorskich  związane są z nowymi metodami wytwarzania materiałów, badaniami ich mikrostruktury i właściwości użytkowych.  W badaniach wykorzystywane są zaawansowane metody charakteryzowania materiałów metalicznych, polimerowych, ceramicznych i kompozytów. Wydział dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą pozwalająca charakteryzować materiały również na poziomie atomowym.

Prace badawcze dotyczą w szczególności następujących obszarów: amorficzne i nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie, masywne szkła metaliczne, stopy o wysokiej entropii, biomateriały, materiały odkształcane plastycznie, ciecze nienewtonowskie, degradacja materiałów, kompozyty polimerowe, materiały ceramiczne, kompozyty ceramika-metal, materiały biomimetyczne oraz  materiały dla energetyki, lotnictwa i transportu, dla przemysłu wydobywczego, magnetyczne, polimerowe, ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne. Badania dotyczą także metali nieżelaznych i ich stopów oraz  metod inżynierii powierzchni. Badania wsparte są modelowaniem komputerowym w projektowaniu materiałów, technologiami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej zaawansowanych stali, obróbkami elektrochemicznymi i chemicznymi jak również obróbkami powierzchniowymi w niskotemperaturowej plazmie. Do wytwarzania stopów wykorzystuje się techniki odlewnicze, mechaniczną syntezę, spiekanie proszków oraz techniki przyrostowe. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć współczesnej inżynierii materiałowej oraz jej interdyscyplinarny charakter, pozwala na projektowanie nowych materiałów i technologii pod kątem konkretnych zastosowań. Doktoranci zaangażowani są w realizację projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wysoki poziom badań prowadzonych przy współudziale Doktorantów, znajduje swoje odzwierciedlenie w szerokim udziale w konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz w licznych stażach w renomowanych uczelniach zagranicznych. Są także samodzielnymi  kierownikami projektów. Obecnie na Wydziale realizowanych jest 14 projektów, a liczba publikacji w czasopismach za 140 i 200 pkt w których doktoranci są współautorami w roku 2019 wyniosła 30.

Oferta naukowa na Wydziale Chemicznym obejmuje bardzo szeroki wachlarz możliwości wyboru oferty badawczej poświęcony w głównej mierze materiałom. Aktywność badawcza obejmuje wysublimowane techniki syntezy m.in nanomateriałów, zaawansowanych materiałów organicznych, nieorganicznych oraz hybrydowych materiałów elektronicznych a także ich zaawansowaną charakteryzację strukturalną. Ten nurt eksperymentalny jest dodatkowo wsparty filarem z zakresu modelowania komputerowego obliczeń kwantowo-mechanicznych oraz spektrum narzędzi jakie oferuje chemia fizyczna. W tym obszarze warte wyróżnienia są wątki poświęcone chemii związków boru, cieczom jonowym itp.

Dyscyplina nauki chemiczne obejmuje swoją aktywnością także interdyscyplinarne badania na pograniczu chemii, biochemii i medycyny, posiadając wybitny dorobek w zakresie sensoryki, mikrosensoryki oraz zaawansowanej diagnostyki medycznej ściśle korelujący z wysoce zaawansowaną analityką chemiczną.

Mocno osadzony w ofercie szkoły jest ultranowoczesny kierunek obejmujący mechanochemię z osiągnięciami publikacyjnymi z najwyższej półki światowej.

Na światowym poziomie plasują się również osiągnięcia i badania z zakresu magazynowania energii, w tym ogniw litowo-jonowych i sodowo-jonowych, Li-S.

Nauki fizyczne reprezentowane są w Szkole Doktorskiej w następujących specjalnościach: fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa i oddziaływań fundamentalnych i fizyka układów nadciekłych. W ramach fizyki ciała stałego prowadzone są prace z zakresu zaawansowanych materiałów do zastosowań w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii, w sensorach gazów oraz w superkondensatorach. Badania natury podstawowej i aplikacyjnej dotyczą w szczególności przewodników superjonowych i elektronowo-jonowych, szkła metalicznego oraz nanokrystalizowanego szkła metalicznego. Badane są materiały w postaci: polikrystalicznej, nanokrystalicznej, szkło-ceramicznej oraz amorficznej. Szczególne znaczenie przywiązuje się do nanomateriałów i szkieł, które poddano nanokrystalizacji. Wydział Fizyki ma bogatą współpracę naukową z instytutami badawczymi w kraju i za granicą w tym między innymi w ośrodkach synchrotronowych (ESRF - Francja, DESY - Niemcy), a także na laserach na swobodnych elektronach (EuXFEL - Niemcy, SACLA - Japonia, SLAC - USA).

W ramach specjalności Fizyka jądrowa oferowany jest bardzo szeroki zakres badań, który  obejmuje zarówno własności jąder atomowych, poprzez reakcje jądrowe do badań cząstek elementarnych: kwarków i gluonów, wymagających ogromnych energii, temperatur lub gęstości. Prowadzone są badania z wykorzystaniem antymaterii do precyzyjnych pomiarów oddziaływań fundamentalnych. Prace badawcze realizowane są we współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi tj. CERN (Szwajcaria) i Brookhaven National Laboratory (USA), Zjednoczony Instytu Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Badania są ściśle związane z Priorytetowym Obszarem Badawczym: "Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu" realizowanym w ramach projektu uczelni badawczej.

Specjalność Fizyka układów nadciekłych oferuje badania teoretyczne następujących układów fizycznych: kwantowych gazów atomowych, nadciekłych jąder atomowych i gwiazd neutronowych przy użyciu najpotężniejszych superkomputerów, takich jak: Summit (USA), Piz Daint (Szwajcaria), Tsubame i Cygnus (Japonia). Interesują nas zagadnienia związane z powstawaniem i dynamiką wirów kwantowych, solitonów oraz zjawisko turbulencji kwantowej. Badania ultrazimnych gazów atomowych mają ogromne znaczenie dla rodzącej się nowej dziedziny: atomtroniki.

Szkoła Doktorska nr 2

Szkoła Doktorska nr 2 Politechniki Warszawskiej realizuje program kształcenia dla doktorantów prowadzących badania i przygotowujących rozprawy doktorskie w czterech dyscyplinach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • inżynierii mechanicznej,
 • inżynierii biomedycznej,
 • automatyce, elektronice i elektrotechnice,
 • nauk o zarządzaniu i jakości.

Zadaniem Szkoły jest zapoznanie Doktorantów ze światowym dorobkiem obejmującym podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane szczegółowe w powyższych dyscyplinach, głównymi tendencjami rozwojowymi, metodologią badań, zasadami upowszechniania wyników działalności naukowej, podstawowymi zasadami transferu wiedzy do środowiska gospodarczego i społecznego, zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej, nowoczesnymi technikami prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Szkoła Doktorska nr 2 kładzie nacisk na wyrobienie i ugruntowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznej i satysfakcjonującej aktywności badawczej doktoranta, w tym efektywnym pozyskiwaniu informacji i wiedzy z różnych źródeł, zwłaszcza w języku angielskim, dokonywaniu właściwej selekcji i interpretacji tych informacji, definiowaniu celu i przedmiotu badań naukowych, formułowaniu hipotezy badawczej i wnioskowaniu, krytycznej analizie i ocenie wyników badań, opracowaniu publikacji naukowych z poszanowaniem praw autorskich, samodzielnym planowaniu i działania na rzecz rozwoju własnego oraz społeczności akademickiej. Wszystkie te efekty uczenia są osiągane w wyniku realizacji indywidualnego programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego przebywania w środowisku akademickim szkoły i uczestniczenia w różnych formach organizowanych przez nią aktywności, uczestniczenia w życiu wspólnoty akademickiej – krajowej i międzynarodowej.

Podstawowym miejscem realizacji programu kształcenia Szkoły Doktorskiej nr 2 są cztery wydziały Politechniki Warszawskiej:

 • Mechatroniki,
 • Samochodów i Maszyn Roboczych,
 • Inżynierii Produkcji,
 • Zarządzania

z pełnym dostępem do oferty dydaktycznej w pozostałych Szkołach (i Wydziałach) a także programów jednostek zewnętrznych.

Oferta dydaktyczna w Szkole nr 2 koncentruje się na zagadnieniach takich jak automatyka ciągłych procesów przemysłowych, robotyka mobilna, diagnostyka systemów mechatronicznych, inżynieria biomedyczna, zarządzanie procesami, finansami i przedsiębiorczością. W szczególności obecna oferta zawiera następujące przedmioty:

 • Elastyczne drukowane systemy elektroniczne,
 • Modelowanie nieliniowe układów mechanicznych,
 • Metody optymalizacji i sterowania optymalnego w zagadnieniach technicznych,
 • Wprowadzenie do modelowania w biomechanice tkanek,
 • Propedeutyka teorii inwestowania,
 • Wprowadzenie do biocybernetyki,
 • Optyczne metody pomiaru i monitorowania obiektów 3D,
 • Modelowanie i analiza działania układów fizycznych w systemie Matlab Simulink,
 • Metody statystyczne w zarządzaniu,
 • Zaawansowane zagadnienia organizacji produkcji.

Szkoła Doktorska nr 2 pozostaje także w stałej współpracy z Centrum Studiów Zaawansownych PW, które w swojej uczelnianej ofercie dydaktycznej proponuje wykłady podstawowe dla słuchaczy z czterech wiodących dyscyplin naukowych Szkoły:

 • Modele matematyczne procesów i przemian,
 • Równania różniczkowe cząstkowe dla inżynierów,
 • Wprowadzenie do uczenia maszyn,
 • Teoria drgań,
 • Podstawy fotoniki,
 • Elementy Mechaniki Analitycznej,
 • Planowanie eksperymentu i statystyczna analiza wyników,
 • Zasady wariacyjne w naukach przyrodniczych,
 • Teoria automatów i języków formalnych: studium praktyczne,
 • Optyczne metody badań i pomiarów obiektów inżynierskich i biologicznych.

W ugruntowaniu potrzebnych umiejętności i praktycznych efektów uczenia Doktorantów pomaga ścisła kooperacja Szkoły z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W ramach tzw. Warsztatu Badacza, Centrum uzupełnia ofertę Szkoły o program kształcenia w zakresie:

 • Metodyki pracy naukowej,
 • Prezentowania wyników badań naukowych,
 • Przygotowania publikacji naukowej,
 • Etycznych aspektów działalności naukowej,
 • Ochrony własności intelektualnej,
 • Przygotowania wniosku o finansowanie projektu badawczego,
 • Komercjalizacji wyników prac badawczych.

Szkoła Doktorska nr 3

Misją Szkoły Doktorskiej nr 3 jest wszechstronne formowanie przyszłych samodzielnych naukowców poprzez kształcenie w obszarach dyscyplin naukowych reprezentowanych w Szkole, dbałość o harmonijny rozwój w obszarze nauki, inżynierii oraz kompetencji miękkich, kształtowanie przywiązania do fundamentalnych wartości akademickich – prawdy i tolerancji, krytycyzmu naukowego oraz zaangażowania społecznego.
Szkoła Doktorska nr 3 przygotowuje doktorantów do prowadzenia badań naukowych, publikowania ich wyników, przygotowania rozprawy doktorskiej, a tym samym do uzyskania stopnia doktora w czterech dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • matematyka,
 • nauki fizyczne.

Szkoła zapewnia opiekę promotorską doświadczonych, samodzielnych nauczycieli akademickich (profesorów, profesorów uczelni i adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego) prowadzących badania na sześciu wydziałach Politechniki:

 • Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 • Wydziale Elektrycznym,
 • Wydziale Fizyki,
 • Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
 • Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
 • Wydziale Mechatroniki.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej nr 3 są od początku swoich studiów włączani do projektów badawczych, prowadzą prace w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w światowej klasy urządzenia pomiarowe i technologiczne. Szkoła zapewnia bogatą i różnorodną, stale powiększaną ofertę zajęć, których celem jest wsparcie doktorantów w ich rozwoju oraz pracy nad rozprawą doktorską.
Fundamentem Szkoły Doktorskiej nr 3 jest dialog i współpraca z doktorantami – wsłuchanie w ich potrzeby, ścisły kontakt i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.
Jesteśmy dla Państwa, wspólnie poświęcamy cztery lata na ciężką pracę, której efektem będzie oryginalny wkład do światowej nauki potwierdzony uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych i ścisłych. Serdecznie zapraszamy!

Szkoła Doktorska nr 4

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 4 Politechniki Warszawskiej realizowany jest w trzech dyscyplinach naukowych:

 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Szkoła zapewnia opiekę promotorską samodzielnych nauczycieli akademickich (profesorów, profesorów uczelni i adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego) prowadzących badania na pięciu wydziałach Politechniki Warszawskiej:

 • Wydziale Elektrycznym,
 • Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
 • Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
 • Wydziale Mechatroniki,
 • Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Energetyka XXI wieku przechodzi fazę bardzo gwałtownych zmian technologicznych, w przypadku energetyki węglowej w Unii Europejskiej planowane jest całkowite odejście od tego typu generacji (lata 2040 lub 2050). Rośnie udział energetyki odnawialnej (fotowoltaiczna, wiatrowa), planowane są wielkie inwestycje w farmy wiatrowe na morzu, pojawiają się pierwsze komercyjne rozwiązania wielkoskalowych magazynów energii. Efektywność energetyczna jest jednym z priorytetów we wszystkich obszarach gospodarki. Energetyka wymaga coraz większego udziału technologii ICT (informatycznych), a w czasie eksploatacji coraz większą rolę odgrywają zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) i Big Data. Koncepcja kształcenia na studiach doktoranckich zapewnia elastyczne nadążanie za szybkimi zmianami technologicznymi (nowa rewolucja energetyczna), ale jednocześnie daje możliwość kształcenia umiejętności odpowiednich dla obecnego stanu techniki polskie energetyki. Możliwe jest to dzięki szerokiej ofercie proponowanej tematyki prac badawczych, m.in. z zakresu:

 • Energetyki konwencjonalnej,
 • Energetyki jądrowej,
 • Nowoczesnych technologii wytwarzania, w tym ogniw paliwowych,
 • Energetyki rozproszonej,
 • Energetyki odnawialnej,
 • Magazynowania energii

pod kątem

 • Rozwoju technologii
 • Optymalizacji systemów
 • Dedykowanych zastosowań informatycznych np. sztuczna inteligencja, Big Data

Szkoła Doktorska nr 4 daje możliwość kształcenia w zakresie zarówno poszczególnych technologii (konstrukcyjne, przepływów, zagadnienia spalania, elektrochemiczne) i ich rozwoju, jak również zagadnień systemowych.
Bogata baza laboratoriów pozwalających prowadzić badania zarówno z zakresu badań podstawowych, jak również rozwoju wybranych układów energetycznych.
Inżynieria środowiska jest szeroką dziedziną obejmującą rozległy zakres zagadnień i może być zdefiniowana następująco:
"Inżynieria środowiska jest dyscypliną naukową, która stosuje metody inżynierskie dla potrzeb ochrony i kształtowania środowiska, a zatem rozwija się głównie w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne. Tworzy ona zarówno podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, jak i prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków działalności człowieka. Ponadto inżynieria środowiska kształtuje odpowiednie warunki techniczne i metody do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi biologicznej i przywracania równowagi w przypadku jego dewastacji powstałej np. na wskutek zdarzeń losowych, niewłaściwej eksploatacji kopalin, działalności gospodarczej, itp. Tym samym uwzględnia problematykę zrównoważonego rozwoju, która jest zasadą nadrzędną i tak powinna być traktowana, gdyż od jej przestrzegania zależy byt i zaspokojenie podstawowych potrzeb zarówno obecnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Tak więc inżynieria ochrony środowiska odgrywa wiodącą rolę w eliminacji zagrożeń ekologicznych, przez co ma ogromny wpływ także na stan zdrowia społeczeństwa. Prowadzone badania naukowe są ściśle powiązane z potrzebami środowiska, i dotyczą najczęściej ochrony wód, powietrza, gospodarki odpadami i wodnościekowej, rewitalizacji terenów zdegradowanych wraz z opracowaniem niezbędnych, w tym zakresie technik i technologii. Badania te mają charakter interdyscyplinarny i jako takie są bezpośrednio związane z problematyką ekologiczną, a do oceny stanu zmian we wszystkich elementach środowiska, tj. hydrosferze, atmosferze i litosferze wykorzystują wiedzę o procesach i zjawiskach z zakresu nauk podstawowych, m.in.: biologii, biochemii, chemii i fizyki. W inżynierii i ochronie środowiska zwraca się także uwagę na metody prognozowania stanu środowiska w oparciu o modelowanie oraz zarządzanie danymi opisującymi środowisko, z względnieniem obowiązujących standardów jakości poszczególnych jego elementów"i.
Inżynieria środowiska zajmuje się również działaniami człowieka w środowisku w zakresie budownictwa, energetyki i przemysłu i obejmuje m.in. zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzację, gazownictwo, chłodnictwo.  Szkoła doktorska nr 4  stwarza możliwości realizacji studiów doktorskich w szerokim zakresie ww. zagadnień. Choć zagadnienia związane z Inżynierią środowiska są rozproszone na całej Politechnice Warszawskiej to  tradycyjnie z Inżynierią środowiska jest związany przede wszystkim Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (w latach 1993-2015 Wydział Inżynierii Środowiska). W sześciu zakładach tego Wydziału: Biologii, Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, oraz w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska prowadzona jest praca dydaktyczna i naukowa związana z różnorodnymi aspektami Inżynierii Środowiska.

i Rosik-Dulewska Cz., Kostecki M.: Inżynieria Środowiska stan obecny i perspektywy rozwoju. Seria Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Wyd. IPIŚ PAN- KIŚ PAN Zabrze 2011 ss. 156

Szkoła Doktorska nr 5

Szkoła Doktorska nr 5 przygotowuje doktorantów do uzyskania stopnia doktora w czterech dyscyplinach:

 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

Różnorodność dyscyplin naukowych reprezentowanych w Szkole Doktorskiej nr 5 stwarza jej słuchaczom wyjątkową okazję do wszechstronnego, interdyscyplinarnego rozwoju. Promotorzy oferujący zagadnienia badawcze w Szkole nr 5 działają w dziesięciu jednostkach Politechniki Warszawskiej:

 • Wydział Architektury
 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku)
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Wydział Inżynierii Produkcji
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Wydział Transportu
 • Wydział Zarządzania
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (w Płocku)

Oferta dydaktyczna dla doktorantów w Szkole nr 5 obejmuje zarówno przedmioty specjalistyczne, przeznaczone dla danej dyscypliny, jak i skierowane do ogółu słuchaczy, co również przyczynia się do pogłębienia – niezbędnego we współczesnej nauce – zrozumienia powiązań między różnymi obszarami wiedzy. Szkoła oferuje wsparcie w prowadzeniu badań naukowych i publikowaniu ich wyników, a także kształtowanie umiejętności współpracy w zespole badawczym.

Jednostki Politechniki Warszawskiej, reprezentowane w Szkole Doktorskiej nr 5, dysponują zaawansowaną infrastrukturą badawczą oraz szeroką współpracą międzynarodową. Dzięki licznym programom wspierającym mobilność uczestników Szkół Doktorskich, zyskują oni niepowtarzalną szansę nawiązania własnych, owocnych kontaktów zagranicznych i uczestnictwa w międzynarodowych projektach.

Opisana wyżej działalność służy realizacji misji Szkoły Doktorskiej, którą jest wszechstronne przygotowanie doktorantów do samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej, a w wymiarze doraźnym – przygotowanie do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej.